Polish (Poland)English (United Kingdom)

Konferencje organizowane przez PTR

Doroczne konferencje Polskiego Towarzystwa Retorycznego odbywają się w listopadzie w Warszawie.

XVI Konferencja PTR - Retoryka wartości, 23-24 listopada 2017, Warszawa

WIĘCEJ

Zapraszamy do udziału w XVI konferencji Polskiego Towarzystwa Retorycznego zorganizowanej we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW w dniach 23-24 listopada 2017 r. (czwartek-piątek) w Warszawie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do badaczy wykorzystujących metody retoryczne w swoich dyscyplinach naukowych.

Tegoroczny temat – retoryka wartości – odnosi się do badań z zakresu retoryki epideiktycznej (celebracyjnej, popisowej). W klasycznym trójpodziale genologicznym Arystotelesa genus demonstrativum obejmuje pochwałę i naganę. Między tymi dwoma gatunkami, aktami mowy, intencjami perswazyjnymi rysuje się obszar emocji, figur, argumentów, obrazów, gatunków, sytuacji, których spoiwem są wartości. Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jak współcześnie wyrażane są wartości, jak obecnie w kulturze przejawia się afirmacja i krytyka, a także jak rozwijał się ten obszar wymowy od czasów Arystotelesa w literaturze i filozofii antycznej, średniowiecznej i nowożytnej. Interesuje nas dyskusja na temat zmiany paradygmatów komunikacyjnych na przestrzeni dziejów, zmiana aksjologii i sposobów afirmowania i negowania wartości. Zapraszamy do udziału m.in. badaczy literatury i języka, medioznawców, socjologów i politologów, którzy w swoich badaniach uwzględniają perspektywę retoryczną.

Zachęcając do wzięcia udziału w konferencji, pragniemy zwrócić uwagę na takie aspekty, jak:

● retoryczny wymiar krytyki w nauce, polityce, religii, sztuce, edukacji itp.;

● literatura i filozofia jako genus demonstrativum – kształtowanie wartości w słowie; literatura panegiryczna; etyka cnót i wzorów osobowych w literaturze i filozofii przedoświeceniowej;

● gatunki retoryki celebracyjnej: użytkowe (powitania, pożegnania, kondolencje, mowy weselne, pogrzebowe, gratulacje, toasty, laudacje itp.); konkursowe: popisy oratorskie, debaty szkolne;

● wielkie mowy popisowe w historii (politycy, artyści, uczestnicy TED Talks itp.);

● nienawiść w kulturze vs dobro w kulturze – tematy debaty publicznej;

● retoryka (anty-)wartości a wyzwania współczesnego świata (terroryzm, kryzys migracyjny, ekologia itp.);

● krytykowanie vs afirmowanie w mediach: gatunki, argumenty, problemy odbioru;

● kształtowanie wizerunku osób, instytucji w mediach; szczerość a konwencja w obszarze PR;

● retoryka epideiktyczna w erze postprawdy;

● od populizmu demokracji ateńskiej do populizmów naszego wieku – uwarunkowania sytuacyjne, argumentacja, emocje, wartości;

● polityczna poprawność: kulturowo-retoryczne uwarunkowania;

● tabu: retoryka tego, co niewyrażane;

● etyka słowa, etyka obrazu, etyka działania;

● wartości a płeć;

● wizualizacja wartości.

Na zgłoszenia czekamy do 15 października. Rejestracja za pomocą formularza. Tutaj

Ważne daty:

Do 15.10.2017 - zgłoszenie propozycji referatu (20 min. wystąpienia)

Do 22.10.2017 - decyzja o przyjęciu referatów.

Do 31.10.2017 - wniesienie opłaty konferencyjnej (350 zł, obejmuje materiały konferencyjne, obiady i przerwy na kawę; członkowie PTR z terminowo opłaconą składką – 200 zł).

Do 31.01.2018 - przesłanie tekstu do publikacji. O opublikowaniu tekstu w monografii decydować będą pozytywne recenzje.

Planowane jest wydanie monografii w wydawnictwie uniwersyteckim.

Komitet Organizacyjny

dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca

dr hab. Maria Załęska

dr Ewa Modrzejewska

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Barbara Bogołębska, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Dariusz Rott,Uniwersytet Śląski

Prof. Cezar M. Ornatowski, Uniwersytet San Diego

Dr hab. Joanna Partyka, IBL Polska Akademia Nauk

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Agnieszka Kampka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dr hab. Maria Załęska, Uniwersytet Warszawski

Dr Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr Ewa Modrzejewska, Uniwersytet Warszawski

Polskie Towarzystwo Retoryczne prowadzi także zainicjowaną w 2011 roku serię warsztatów i spotkań naukowych poświęconych retoryce. W czasie dotychczasowych sześciu spotkań dyskutowano m. in. o podmiocie retorycznym w polskiej polityce; reklamie i tożsamości; procesach wywierania wpływu społecznego, retorycznych technikach autoprezentacji; wyzwaniach retoryki we współczesnym świecie, retoryce w kształceniu dziennikarzy, retoryce w praktyce prawniczej. Więcej

W 2016 roku Polskie Towarzystwo Retoryczne zainaugurowało nowy cykl spotkań. Raz na dwa miesiące zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i dyskusją na seminarium retoryczne. Spotkania mają charakter otwarty, zapraszamy zarówno osoby, które zajmują się badaniami retorycznymi, jak i te, które dopiero zaczynają się interesować retoryką jako perspektywą badawczą. Więcej